เกี่ยวกับโครงการ

   โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.วิชาชีววิทยา ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา  จำนวน  35  คน  โดยในปีการศึกษา 2555-2556  ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในเขตจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และในปีการศึกษา 2557-2558  ได้ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในเขตจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
Comments